Ministerul Educației Naționale

   Inspectoratul Școlar al Județului Iași

   Școala Primară „Gh. Asachi” Iași

   Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 64, Iași 700028

   tel: 0232/410596, e-mail: scoala_asachi_iasi@yahoo.com

                        Web:www.scoalaasachi.ro

Regulamentul

de ordine

interioară

Anul școlar 2018 -2019

Director,

Prof. Silvia TURANSCHI

 TITLUL I

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

            Art.1 Prezentul Regulament de ordine interioară a fost conceput în temeiul art.21 alin.(1) art.86 alin. (1) și (2) și art.94 alin (2) lit.g și s din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și  completările ulterioare, a Ordinului nr. 4742/10.08.2016 privind Statutul Elevului, a Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a Unităților din Învățământul Preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.5079/2016 și Ordinul nr.3027/08.01.2018, pentru modificarea și completarea Anexei- Regulament- cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

            Art.2 Regulamentul de ordine interioară conține norme specifice Școlii Primare ,,Gheorghe Asachi,, Iași, privind organizarea și desfășurarea activităților instructive-educative cu character școlar și extrașcolar, ca premiză a calității ofertei educaționale.

            Art.3 Prevederile actualului Regulament de ordine interioară vor fi completate și îmbunătățite periodic de către Consiliul de Administrație, pe baza propunerilor primate de la profesori, elevi, părinți sau la apariția unor noi acte normative.

            Art.4 Proiectul Regulamentului este dezbătut în Consiliul reprezentativ al părinților, în Consiliul Profesoral și este supus spre aprobare Consiliului de Administrație.

            Art.5 Fiecare profesor pentru învățământul primar are obligația de a prezenta elevilor și părinților Regulamentul de ordine interioară. Pentru confirmare, se va întocmi process verbal, iar părinții vor semna de luare la cunoștință.

            Art.6 Respectarea Regulamentului de ordine interioară este obligatorie. Nerespectarea Regulamentului de ordine interioară constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

TITLUL II

ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

CAPITOLUL I

REȚEAUA ȘCOLARĂ

            Art 7.(1) Școala Primară ,,Gheorghe Asachi,,  este unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 37/2016 și Decizia nr. 260/04.07.2016, emisă de Inspectoratul Școlar Județean Iași.

                      (2) Conducerea școlii este asigurată de Consiliul de Administrație ca organism de decizie și management, Consiliul Profesoral, comisia metodică a învățătorilor, comisii de lucru și consiliile claselor, ca organe de lucru.

            Art. 8 (1) Circumscripția școlară a Școlii Primare ,,Gheorghe Asachi,,  Iași este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea unității de învățământ și arondate acesteia, în conformitate cu Anexa nr. 1.

                        (2) Unitatea școlarizează în învățământul primar, în limita planului de școlarizare aprobat, elevii care au domiciliul în circumscripția școlară a unității de învățământ, pe baza solicitării scrise a părintelui/tutorelui/susținătorului legal.

                        (3) În limita planului de școlarizare aprobat, Consiliul de Administrație poate aproba școlarizarea copiilor de la o altă unitate de învățământ, în urma solicitării scrise a părintelui/tutorelui/susținătorului legal. De asemenea, părintele are dreptul de a solocita școlarizarea copilului la altă unitate de învățământ decât cea la care este arondat.

                        (4) Înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei elaborate de MEN.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR

            Art.9.(1) Anul școlar începe la 01 septembrie 2018 și se încheie la 31 august 2019.

                     (2) Structura anului școlar a fost aprobată prin OMEN nr.3220/19.02.2018. Anexa 2

                     (3) În situații obiective de urgență, cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinate, la cererea directorului, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Iași. Consiliul de Administrație stabilește măsurile privind parcurgerea integral a materiei din perioada suspendată.

            Art.10 (1) Cursurile se organizează în forma de învățământ cu frecvență în program de zi, în două schimburi, astfel:

  1. programul de dimineață:

-clasele pregătitoare A și B, clasele I A și I B, clasele a II-a A și a II-a B, clasele a IV-a A, a IV-a B și a IV-a C, în intervalul orar: 08:00 – 11:50/12:45.

  1. programul de după-amiază:

-clasele a III-a A și a III-a B, între orele 12:30 – 16:10/17:15.

            (2) programul cadrelor didactice se desfășoară în intervalul 08:00/12:30 – 12:00/17:15, în funcție de orar și, în mod exceptional, mai târziu, în cazul unor activități extrașcolare sau ședințe cu părinții elevilor.

            (3) programul directorului : 10:30 – 18:30.

            Art. 11.(1) Ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră de curs, o pauză de 20 minute după cea de-a doua oră de curs și o pauză de 10 minute între a patra și a cincea oră de curs.

                         (2) La clasele pregătitoare și la clasele I, ora de curs este structurată astfel: 30-35 de minute pentru activitățile de predare-învățare-evaluare și 10-15 minute pentru activitățile liber-alese, recreative.

                         (3) La clasele a II-a, a III-a și a IV-a, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 45 de minute.

                         (4) Poziționarea disciplinelor în orar poate varia de la o săptămână la alta în programul zilnic, în scopul abordării integrate a conținuturilor învățării.

                          (5) Orele de consultații acordate elevilor și/sau părinților se desfășoară pe baza programului stabilit și aprobat de conducerea școlii. Anexa 3

TITLUL III

ELEVII

CAPITOLUL I

DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂȚII DE ELEV

Art. 11.(1) Dobândirea calităţii de elev  al Școlii Primare „Gheorghe Asachi”se face prin înscrierea în unitatea de învățământ  care se aprobă de către CA, cu respectarea legislației în vigoare.

  1. Înscrierea în clasa pregătitoare se face pe baza Metodologiei aprobate prin ordin MEN.

Art. 12.(1) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către unitatea de învățământ.

(2) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile curriculare şi extracurriculare existente în programul şcolii .

Art. 13. Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatorie pentru fiecare elev.

 Art. 14. Prezența elevilor se verifică la începutul ptogramului zilnic, iar absențele  se consemnează în catalog. Motivarea absențelor se face de către profesorul pentru învățământul primar în ziua prezentării actelor justificative ( adeverințe medicale /cereri justificative ale părinților, fără a depăși 3 zile/semestru)

Art. 15. În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să asiste la oră, acesta putând motiva absența până la sfârşitul orei.

Art. 16. Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului clasei .

CAPITOLUL II

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ

Art. 17.(1)Activitatea educativă extrașcolară se desfășoară în afara orelor de curs.

(2)activitățile educative extrașcolare pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, applicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră, antreprenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat.

(3) Activitățile educative constau în: proiecte, programe educative, concursuri, festivaluri, expoziții, campanii, excursii, serbări, tabere.

Art. 18. Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților.

Art. 19. Calendarul activităților educative este aprobat de Consiliul de administrație.

Art. 20. Evaluarea activităților educative se realizează de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative prin raportul anual.

CAPITOLUL III

EVALUAREA ELEVILOR

Art. 21. (1) Evaluarea elevilor vizează identificarea nivelului la care se află elevul raportat la competențele specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învățării.

(2)Evaluarea se centreză pe competențe, oferă feedback real elevilor, părinților și profesorilor și stă la baza planurilor individuale de învățare.

(3) Evaluarea se realizează permanent, pe tot parcursul anului școlar.

(4) Evaluarea elevilor clasei pregătitoare se realizează descriptive, prin completarea unui raport care vizează dezvoltarea fizică, socioemoțională, cognitive, a limbajului și a comunicării, dezvoltarea capacităților și atitudinilor față de învățare ale copilului.

Art. 22. Instrumentele de evaluare sunt: proba orală, proba scrisă, proba practică, proiectul, portofoliul.

Art. 23. Calificativele acordate se înregistrează în catalog și în carnetul de elev. Numărul calificativelor la disciplinele comunicare în limba română/limba și literatura română și matematică trebuie să fie minimum 5, iar la celelalte discipline 3. Elevii corigenți vor avea cel puțin un calificativ în plus, ultimul fiind acordat în ultimele două săptămâni ale semestrului.

Art. 24. Acordarea calificativului la purtare se face în urma consultării membrilor Consiliului clasei.

Art. 25. Calificativele semestriale și anuale se stabilesc conform art. 121-122 din ROFUIP.

Art. 26. Pentru elevii scutiți de efort fizic și pentru cei care nu participă la orele de religie se vor face consemnările necesare în catalog, în rubrica „mențiuni”.

Art 27.(1) Sunt declarați promovați elevii care obțin cel puțin calificativul „Suficient” la toate disciplinele,inclusiv la purtare.

(2)Sunt declarați corigenți elevii care obțin calificativul „Insuficient! la cel mult două discipline de învățământ.

(3)Sunt declarați repetenți elevii care obțin calificativul „Insuficient” la mai mult de două discipline de învățământ.

(4) Elevii claselor pregătitoare și I nu pot fi lăsați repetenți.

Art. 28. Examenul de corigență se susține în timpul vacanței de vară,  cu respectarea metodologiei și a ROFUIP, art. 139-147.

Art. 29. (1) Consiliul profesoral validează situația școlară a elevilor, pe clase, în ședința de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovați, numărul și numele elevilor corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați, precum și numele elevilor cu calificative mai puțin de „Bine” la purtare.

(2) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris părinților, tutorilor sau susținătorilor legali de către învățător/profesorul pentru învățământul primar, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an școlar.

 (3) Pentru elevii amânați sau corigenți, învățătorul//profesorul pentru învățământul primar comunică în scris părinților, tutorelui sau susținătorului legal programul de desfășurare a examenelor de corigență și perioada de încheiere a situației școlare.

 (4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susținătorului legal  documentele elevului, cu excepția situației prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV

TRANSFERUL ELEVILOR

Art. 30. — Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ la care se face transferul.

Art. 31. — Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă.

Art. 32. — (1) În învățământul  primar elevii se pot transfera de la o grupă/formațiune de studiu la alta, în aceeași unitate de învățământ sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la grupă/formațiune de studiu.

(2) În situații excepționale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de elevi la grupă/formațiune de studiu, inspectoratul școlar poate aproba depășirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului.

Art. 33. — (1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară.

(4) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:

 a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate;

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;

f) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.      

 Art.34. — Gemenii, tripleții se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ.

 Art. 35. — (1) Elevii din învățământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unități de învățământ de stat, în condițiile prezentului regulament.

 (2) Elevii din învățământul preuniversitar de stat se pot transfera în învățământul particular, cu acordul unității primitoare și în condițiile stabilite de propriul regulament de organizare și funcționare.

Art. 36. — (1) Pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția acestora se pot face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre învățământul de masă și invers.

 (2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului și de către consilierul pedagog școlar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare școlară și profesională din cadrul centrului județean de resurse și asistență educațională, cu acordul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.

Art. 37. — După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligată să solicite situația școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învățământ primitoare situația școlară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare de către unitatea de învățământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

CAPITOLUL v

Drepturile elevilor

 Art. 38. Elevii pot folosi, în mod organizat, baza materială pentru pregătire suplimentară  numai în prezenta şi sub supravegherea unui cadru didactic din şcoală, care îşi asumă această responsabilitate.

Art. 39. Elevii beneficiază, gratuit, de asistenţă medicală, prin cabinetul medical din şcoală.

Art. 40. Elevii au dreptul să-și exprime opțiunile pentru C.D.Ş. - OPŢIONAL, aflate în oferta educațională a școlii. 

Art. 41  Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare şi extracurriculare organizate de şcoală, cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern.

CAPITOLUL VI

Responsabilităţile elevilor

            Art. 42. Elevii au obligaţia să respecte prevederile articolelor 137 – 142 din Regulamentul unităţilor şcolare, cu următoarele precizări:

* Pe teritoriul scolii, precum şi la anumite activităţi extracurriculare precizate, elevii vor purta uniforma clasei stabilita de invatator si parinti la inceputul anului scolar. De asemenea elevii sunt obligati să dețină o ținută decentă în cadrul oricărei activități desfășurate sub egida instituției. Profesorul care intră la oră şi constată la unul sau mai mulţi elevi o ţinută neconformă cu prevederile actualului Regulament va sesiza invatatorul clasei. Invatatorul va înștiința familia elevului, conform procedurii interne în vigoare.Este responsabilitatea părinţilor fiecărui elev să asigure numărul necesar de componente ale uniformei, astfel încât elevul să poată purta uniforma în fiecare zi.

* Elevul şi părintele sunt obligaţi să respecte prevederile din Acordul de parteneriat pentru educaţie încheiat cu şcoala.La toate activităţile extraşcolare desfăşurate de şcoală, elevii au obligaţia să aibă o ţinută vestimentară decentă şi îngrijită, conform cerinţelor organizatorilor.

 *Elevilor le sunt interzise fumatul, consumul de băuturi alcoolice, substanţe etnobotaniceşi droguri în incinta scolii şi în afara sa, comportamentul indecent. De asemenea este interzisă practicarea jocurilor de noroc în incinta şcolii.

* Elevii nu au voie să aducă în şcoală şi să folosească nici un fel de spray-uri lacrimogene/paralizante şi orice alte materiale pirotehnice sau de altă natură care ar putea pune în pericol integritatea fizică a celor din jur.

*Se interzice introducerea în şcoală a materialelor vizuale/auditive care atentează la bunele moravuri. Elevii care nu respectă această decizie vor fi sancţionaţi conform Regulamentului de Organizate și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar şi conform prezentului regulament.

*Elevii au obligaţia de a purta asupra lor carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs şi a-l prezenta la cererea profesorilor și la intrarea în scoala.

 *Elevii trebuie sa respecte individualitatea fiecărei persoane şi să profite de bogăţia pe care o aduc diferenţele de naţionalitate, sex, interese, religie etc., în viaţa comunităţii. În acest sens, propaganda politică şi prozelitismul religios sunt interzise în şcoală.

  *Elevii trebuie să asculte de toate persoanele investite cu autoritate în şcoală, să coopereze cu toţi elevii cărora li s-au dat atribuţii speciale de către conducerea scolii, să coopereze cu personalul de pază al scolii pentru a menţine securitatea în incinta acesteia.

            *Elevilor le este interzis să-şi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin.

*Elevii nu au voie sa părăsească în timpul programului curtea școlii fără bilet de voie, conform procedurii în vigoare.

*Sunt interzise, de asemenea, purtarea unor obiecte vestimentare care conţin mesaje obscene, erotice, antisociale etc. machiajele excesive, vopsirea părului în culori stridente, precum şi purtarea piercing-urilor şi a bijuteriilor inadecvate instituţiei.

 *Elevii nu vor avea acces la cancelarie fără a fi solicitaţi de cadrul didactic. Elevii vor respecta programul de lucru al secretariatului.

 *Este interzisă orice manifestare care deranjează desfăşurarea orelor (ex. reportofoane, telefoane mobile deschise, convorbirile telefonice, tablete, filmările fără acordul cadrelor didactice, etc.).

*Se vor sancţiona: violenţa verbală, adresarea de mesaje agresive sau obscene direct sau indirect (de ex: prin telefon, computer), actele de violenţă, ameninţările şi hărţuielile.

*Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament civilizat. Trebuie sa nu se implice în nici un fel de activitate care ar aduce atingere bunului renume al Scolii Primare “Gheorghe Asachi”.

*Şcoala nu asigură securitatea obiectelor personale ale elevilor decât în cazul în care acestea au fost predate unor salariaţi ai scolii spre păstrare.

 Art. 43. Păstrarea bunurilor școlii 

(1) Mobilierul din sălile de clasă,  cabinetul medical şi terenul de sport, materialul didactic aflat în dotarea şcolii trebuie folosite cu simţ de răspundere, să fie conservate, reparate şi îmbogăţite.

(2) Elevii care produc stricăciuni sau deteriorează bunurile din dotarea şcolii au obligaţia să repare sau să înlocuiască (după caz) obiectele deteriorate sau să achite contravaloarea pagubelor produse. În cazul în care vinovatul nu a fost identificat răspunderea revine colectivului care a folosit sala sau echipamentul/materialul respectiv, conform Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar.

 (3) Elevii au obligaţia de a menţine curăţenia în sălile de clasa, holuri, grupuri sanitare precum şi pe terenul de sport şi în curtea scolii.

(4) Se vor sancţiona de  asemenea: distrugerea de mobilier şcolar, distrugerea sau furtul oricăror dispozitive şi materiale aflate în dotarea şcolii, modificarea configuraţiei calculatoarelor fără aprobarea expresă a profesorilor, virusarea calculatoarelor prin introducerea de  CD-uri, stick-uri sau prin navigare pe internet fără acordul profesorului, accesarea de pe calculatoarele şcolii a site-urilor porno sau a altor site-uri cu conţinut obscen sau care promovează violenţa, consumul de droguri, alcool etc.

CAPITOLUL VII

RECOMPENSE

Art. 44. Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară pot primi următoarele recompense (conform art. 143 din ROFUIP):

(1) evidențiere în fața colegilor clasei;

(2) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral;

(3) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este evidențiat;

(4) burse de merit, de studiu, și de performanță;

(5) alte stimulente materiale acordate de sponsori;

 (6) premii, diplome, medalii;

 (7) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din străinătate;

 (8) premiul de onoare al scolii.

Art. 45. Performanța elevilor la olimpiadele și concursurile pe discipline, la olimpiadele sau concursurile de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele și concursurile sportive se recompensează financiar, în conformitate cu reglementările stabilite de M.E.C.Ș.

Art. 46. La sfârșitul anului școlar, elevii pot fi premiați prin acordarea de diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute. Diplomele se pot acorda:

*  Pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe disciplinele de studiu, potrivit consiliului profesoral al unității; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline de studiu sunt selectați numai dintre aceia care au obținut calificativul „Foarte bine” la disciplina/modulul respectivă/respectiv;

* Pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate.

            *  Pot fi acordate premii și pentru alte situații prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ.

Art. 47. Scoala Primara “Gheorghe Asachi” poate stimula activitățile de performanță înaltă ale copiilor/elevilor la nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii din partea consiliului reprezentativ al părinților, eventual din partea partenerilor educaționali, etc. 

CAPITOLUL VIII

          Sancţiuni

Art. 48. Sancţiunile sunt cele prevăzute la art. 147- 162 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităţilor de învățământ preuniversitar. Sancţiunile atrag după sine scăderea corespunzătoare a notei la purtare, conform deciziei Consiliului profesoral, în urma propunerii Consiliului  clasei. Lista sancţiunilor este completată cu:

(1) Elevul care comite fapte care contravin normelor de comportare civilizată, care încalcă dispozițiile legale în vigoare sau regulamentelor școlare, va fi sancţionat, conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităţilor de învățământ preuniversitar, în funcție de gravitatea faptei, prin :      *observație; *avertisment; *mustrare scrisă; * retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit *mutarea disciplinară la o clasă paralelă,din școală sau la o altă unitate de învățământ;

(2) Cu excepția observației și avertismentului, toate sancțiunile aplicate elevilor vor fi aduse la cunoștința părinților, tutorilor, a susținătorilor legali. Invatatorii vor informa în scris familia şi vor stabili pe cale amiabilă modul de finalizare a sancţiunii în interesul instituţiei şi a recuperării pagubelor, după caz.

Art. 49. (1)Invatatorul are obligaţia de a consemna sancţiunile în Registrul de procese verbale ale consiliului profesoral, specificând motivele sancţionării, organul care a acordat sancţiunea, data acordării, un scurt rezumat al discuţiei cu părinţii.

            (2) Sancţiunile vor fi consemnate în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol conform art. 157 secțiunea 3, capitolul II, titlul VII din Regulamentului de organizare și funcționare a unităților din învăţământul preuniversitar.

Art. 50. (1) Avertizarea elevilor pentru absenţe nemotivate se face de către invatatorul clasei şi se contrasemnează de director. Preavizul tip este redactat în 3 exemplare: unul la secretariat, unul la invatator şi unul părintelui.

 (2) La peste 100 absenţe nemotivate / semestru se scade calificativul la purtare.

Art. 51. În cazul abaterilor repetate sau în cazul în care nu se observă o ameliorare a atitudinii elevului / familiei se vor lua, gradual, următoarele măsuri:

(1) invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Consiliul clasei;

(2) invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Consiliul profesoral;

(3) invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Consiliul de administraţie;

(4) informarea scrisă a poliţistului de proximitate.

Art. 52. Sunt considerate abateri disciplinare:

(1) nerespectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar;

 (2) furtul de bunuri personale sau din inventarul şcolii;

(3) introducerea în scoala a unor persoane străine şcolii;

 (4) implicarea unor persoane străine de colectivul clasei în rezolvarea eventualelor neînţelegeri;

(5) agresiunile fizice, verbale şi non-verbale împotriva vreunei persoane, altercaţiile dintre elevi sau reglările de conturi;

 (6) organizarea și participarea la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar;

(7) intrarea în incinta şcolii prin sau peste garduri, căţăratul pe ziduri, ieşirea sau intrarea pe ferestrele încăperilor, coborârea pe balustradă, jocul cu mingea în spaţiile de instruire sau pe holuri, lovirea pereţilor exteriori cu mingea sau cu alte obiecte care ar pricinui deteriorarea lor etc;

(8) folosirea telefonului mobil în timpul orelor;

 (9) folosirea aparaturii audio-video, fără autorizarea profesorului;

 (10) machiajul și vopsitul strident, precum şi accesoriile ostentative;

(11) nerespectarea ţinutei specifice Scolii Primare “Gheorghe Asachi Iasi

(12) deţinerea şi consumul, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, a drogurilor, substanţelor etnobotanice, ţigărilor, băuturilor alcoolice sau altor substanţe care pot afecta fizic şi psihic; participarea la jocuri de noroc;

 (13) lansarea de anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de învățământ;

(14) actele de violenta extrema finalizate cu vatamarea corporala;

 (15) discriminarea și / sau hartuirea de orice fel;

(16) introducerea, în perimetrul unităţii de învăţământ a oricărui tip de arme, substanţe explozibile, toxice, obiecte contondente, ş.a. care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică;

 (17) posesia şi difuzarea materialelor cu caracter obscen / pornografic.

 (18) alte abateri diciplinare prevăzute în art. 139 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de învățământ Preuniversitar.

            Art. 53. Deţinerea în perimetrul unităţii de învăţământ şi în contextul activităţilor extraşcolare a ţigărilor, băuturilor alcoolice, precum şi deţinerea şi difuzarea materialelor cu caracter obscen / pornografic se sancţionează cu scăderea notei la purtare şi, în caz de repetare a abaterii, cu eliminare conform art. 152 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de învățământ Preuniversitar.

Art. 54. Pentru fumat şi pentru consumul de alcool în incinta şcolii se aplică sancţiunea de scadere a calificativului la purtare. Elevii aflați sub influența substanțelor halucinogene/ în stare de ebrietate vor fi sanctionați cu scaderea calificativului la purtare.

Art. 55. Introducerea şi posesia în perimetrul unităţii de învăţământ a drogurilor, substanţelor etnobotanice, a oricărui tip de arme, substanţelor explozibile sau toxice, obiectelor contondente ş.a. care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea sa fizică şi psihică şi a celorlalţi se sancţionează conform art. 155 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de învățământ Preuniversitar şi deferirea organelor de poliţie.

Art. 56. Vor fi sancţionaţi cu scaderea calificativului la purtare, în funcție de gravitatea faptei, elevii care: trântesc uşile, le deschid sau le închid cu piciorul; degradează instalaţiile electrice, tablele, gletul, pereţii, geamurile, mobilierul (zgârieturi, desene, inscripţionări), aparatele şi instalaţiile din  săli de clasă, terenul  de sport.

             Art. 57. Elevii vinovaţi de abaterile de mai sus, vor achita în termen de 48 ore de la constatarea deteriorărilor contravaloarea acestora sau vor înlocui obiectele degradate cu altele noi.În caz contrar vor suporta sancțiunile prevăzute de Regulamentului de Ordine Interioara. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, toată clasa va răspunde material de deteriorările provocate.

 Art. 58. Se va scădea calificativul la purtare elevilor care: folosesc gesturi indecente, agresează verbal sau discriminează colegii, introduc persoane străine în școală, poartă piercinguri sau îmbrăcăminte cu mesaje obscene.

 Art.59.Pentru nepurtarea uniformei se vor aplica sancțiunile conform Regulamentului de Ordine Interioara, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și procedurii interne corespunzătoare.

Art.60. Folosirea în timpul orelor a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor dispozitive audiovideo, fără acordul cadrelor didactice, se va sancționa conform Regulamentului de Ordine Interioara, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar.

            Art.61. Fotografierea, inregistrarea audio-video fara avizul personalului didactic sau al conducerii școlii atrage dupa sine scaderea calificativului la purtare .

Art.62. Se va scădea calificativul la purtare elevilor care fură bunurile altor  persoane sau din inventarul școlii; folosesc violența finalizată cu vătămarea corporală. De asemenea, se vor înștiința și organele abilitate.

Art. 63. Se va scadea calificativul la purtare elevilor care: introduc în școală și difuzează material cu caracter pornografic, care atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională; care folosesc datele personale ale cadrelor didactice și ale colegilor cu scopul de a le deteriora imaginea și de a le aduce daune morale sau materiale; care lansează anunțuri false cu privire la amplasarea unor material explozibile în perimetrul unității de învățământ.De asemenea se vor înștiința și organele abilitate.

            Art.64. Pentru alte fapte reprobabile, neconsemnate și neamendate de prezentul regulament, Consiliu profesoral hotărăște sancțiunile administrate conform Regulamentului de Ordine Interioară.

            Art. 65. Încetarea exercitării calităţii de elev se realizează, conform art. 155-159 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de învățământ Preuniversitar. 

TITLUL IV

PARTENERII EDUCAȚIONALI

CAPITOLUL I

DREPTURILE PĂRINȚILOR/TURORILOR/SUSȚINĂTORILOR LEGALI

Art. 66.  (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului sunt partenerii educaționali principali ai unității de învățământ.

(2) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului au acces la toate informațiile legate de sistemul de învățământ care privesc educația copiilor lor.

Art. 67.  (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situația școlară și la comportamentul propriului copil.

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să dobândească informații referitoare numai la situația propriului copil.

Art. 68.  (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are acces în incinta unității de învățământ în concordanță cu procedura de acces, dacă:

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul unității de învățământ;

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;

d) participă la întâlnirile programate cu profesorul pentru învățământ primar;

e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți.

(2) Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în unitățile de învățământ.

Art. 69. Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate juridică, conform legislației în vigoare.

Art.70. (1) Rezolvarea situațiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuții amiabile cu profesorul. Părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului are dreptul de a solicita ca la discuții să participe și reprezentantul părinților. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susținătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.

            (2) În cazul în care părintele/tutorele/susținătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la nivelul unității de învățământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului școlar pentru a media și a rezolva starea conflictuală.

CAPITOLUL II

Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legalI

Art.71. (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului.

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada învățământului obligatoriu, poate fi sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.

(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ.

(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea elevului în unitatea de învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formațiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din colectivitate/unitatea de învățământ.

(5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învățământul primar pentru a cunoaște evoluția elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului pentru învățământ primar, cu nume, dată și semnătură.

(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev.

(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să îl însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.

(8) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învățământ din străinătate.

Art.72.  Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a elevilor și a personalului unității de învățământ.

Art.73. (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament și a regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor.

(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 173 alin. (6), art. 174 și art. 175 atrage răspunderea persoanelor vinovate conform dreptului comun.

CAPITOLUL III

Adunarea generală a părinților

Art.74. (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor de la o clasă.

(2) Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării elevilor.

(3) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de elevi și nu situația concretă a unui elev. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv.

Art.75.(1) Adunarea generală a părinților se convoacă de către  profesorul pentru învățământul primar, de către președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi.

(2) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților din clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți. În caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți, cu votul a jumătate plus unu din aceștia.

CAPITOLUL IV

Comitetul de părinți

Art. 76. (1) La nivelul fiecărei clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți.

(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinților, convocată de profesorul pentru învățământul primar care prezidează ședința.

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

(4) Comitetul de părinți pe clasă se compune din 3 persoane: un președinte și 2 membri. În prima ședință după alegere, membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru învățământul primar.

(5) Comitetului de părinți pe clasă reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială.

Art.77. Comitetului de părinți pe clasă are următoarele atribuții:

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei:

b) susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare la nivelul clasei/școlii;

c) susține organizarea și desfășurarea de programe de prevenire și combatere a violenței, asigurarea siguranței și securității, combaterea discriminării și reducerea absenteismului în mediul școlar;

d) susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a clasei și unității de învățământ, prin strângerea de cotizații voluntare de la membrii asociației de părinți și atragerea de fonduri bănești și donații de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociația de părinți cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;

e) sprijină conducerea unității de învățământ și profesorul pentru învățământ primar și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei și a unității de învățământ;

f)  se implică în asigurarea securității elevilor în cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare;

g) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă acestea există.

Art.78. Președintele comitetului de părinți pe clasă reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în relațiile cu organizația de părinți și prin aceasta în relație cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații.

Art. 79. (1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar prin asociația de părinți cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie.

(2) Sponsorizarea unei clase de către un operator economic/persoană fizică se face cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi/părinți, tutori sau susținători legali.

(3) Este interzisă implicarea elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea fondurilor.

CAPITOLUL V

Asociația  părințiLOR

Art. 80. În cadrul Școlii Primare Gheorghe Asachi din Iași, prin voința părinților, s-a constituit Asociația Părinților Școlii Primare Gheorghe Asachi din Iași, asociație cu personalitate juridică de drept privat, fără scop patrimonial, în baza Legii 246/2005.

Art. 81. Președintele Asociației Părinților desemnează reprezentanții părinților în Consiliul de administrație al școlii.

Art. 82. (1) Asociația Părinților Școlii Primare Gheorghe Asachi din Iași are propria strategie, plan managerial și regulament de funcționare.

            (2) Asociația Părinților Școlii Primare Gheorghe Asachi din Iași este o structură cu personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un statut adoptat prin hotărârea adunării generale a părinților membri ai asociației, care are patrimoniu, are buget de venituri și cheltuieli, are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la personae fizice sau juridice.

Art. 83. Scopurile și obiectivele asociației, așa cu sunt stipulate în actul constitutive și statut, urmăresc contribuția la buna desfășurare a activității școlare prin:

Art. 84. Activitatea Asociației Părinților Școlii Primare Gheorghe Asachi din Iași, se

desfășoară pe baza propriului program și a bugetului său de venituri și cheltuieli anual, propus și aprobat de Adunarea generală a părinților.

CAPITOLUL VI

CONSILIUL REPREZENTATIV AL  părințiLOR

Art. 85. (1) La nivelul școlii funcționează Consiliul reprezentativ al părinților.

(2) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții comitetelor de părinți.

(3) Consiliul reprezentativ al părinților este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinților din unitatea de învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu caracter logistic sau de voluntariat.

(4) La nivelul fiecărei unități de învățământ se poate constitui Asociația de părinți în conformitate cu legislația în vigoare, privind asociațiile și fundațiile.

Art. 86. — (1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

 (2) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. Convocarea ședințelor Consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți.

(3) Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ.

(4) Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.

(5) Președintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și juridice.

(6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinților.

Art. 87. Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:

a) propune discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia școlii, inclusiv din oferta națională;

b) sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile cu rol educativ din comunitatea locală;

c) susține unitatea de învățământ  în derularea programelor de prevenire și de combatere a absenteismului și a violenței în mediul școlar;

d) promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală;

e) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;

f) susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;

g) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;

h) colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire;

i) susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare a absolvenților clasei a patra;

j) propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu;

k) se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor, la solicitarea cadrelor didactice;

l) sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor;

m) are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții;

Art.88. (1) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către școală constând în contribuții, donații, sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive;

b) acordarea de premii și de burse elevilor;

c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară;

e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.

(2) Organizația de părinți colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, județean, regional și național.

CAPITOLUL VII

Contractul educational

Art.89.  (1) Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.

(2) Modelul contractului educațional este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecărei unități de învățământ prin decizia consiliului de administrație, după consultarea Consiliului de părinți al unității de învățământ.

Art.90. — (1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de învățământ.

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educational se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care se atașează contractului educațional.

Art.91. — (1) Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părților semnatare — respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze.

(2) Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susținător legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării.

(3) Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional.

(4) Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

CAPITOLUL VIII

ȘCOala și comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unitățile de învățământ și alți parteneri educaționali

Art.92. Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unității de învățământ.

Art.93.  Unitățile de învățământ pot realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației.

Art.94.  Unitățile de învățământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate.

Art. 95.  Unitățile de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile prezentului regulament, pot iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu organizațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și activități de învățare remedială cu elevii, prin programul „Școala după școală”.

Art.96. (1) Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de unitatea de învățământ.

(2) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.

(3) Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea securității elevilor și a personalului în perimetrul unității de învățământ.

Art. 97.  (1) Unitățile de învățământ încheie protocoale de parteneriat cu organizații nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, alte organisme, în vedereaatingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al unității de învățământ.

(2) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității elevilor.

(4) Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul școlii, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare.

(5) Unitățile de învățământ pot încheia protocoale de parteneriat și pot derula activități comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalității copiilor și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin instituțiile respective.

(6) Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ.

TITLUL X

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 98. — Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor naționale.

Art. 99. — În unitățile de învățământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare.

Art.100. — În unitățile de învățământ se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a elevilor și a personalului din unitate.

Art. 101. — Anexele fac parte integrantă din prezentul regulament.